Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie


Zawartość stron

Działanie 1.2

„Zacznijmy razem - program dla bezrobotnej młodzieży"

Wartość projektu: 1.115.049 zł
Czas realizacji: 01.05.2006 r. - 31.07.2007 r.

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieży" skierowany był do bezrobotnej młodzieży z powiatu wołomińskiego - osób do 25 lub 27 roku życia (w przypadku absolwentów szkół wyższych). Wzięło w nim udział 319 beneficjentów.
Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie wśród bezrobotnej młodzieży poprzez organizację szkoleń i przekwalifikowań, staży oraz prac interwencyjnych. Realizacja programu miała przyczynić się także do promocji przedsiębiorczości wśród tej grupy bezrobotnych - zainteresowanym uczestnikom przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wszyscy beneficjenci projektu objęci byli wsparciem pośredników pracy i doradców zawodowych.

1
2
3
4
5
   
„Start - program dla bezrobotnej młodzieży"

Wartość projektu 1 642 196 zł.
Czas realizacji: 01.07.2005 r. - 31.10.2006 r.

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieży" skierowany do bezrobotnej młodzieży z powiatu wołomińskiego - osób do 25 lub 27 roku życia (w przypadku absolwentów szkół wyższych). Z proponowanego wsparcia skorzystało 610 osób. Uczestnicy brali udział w spotkaniach z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi, w ramach których tworzone były Indywidualne Plany Działania. Dla beneficjentów projektu zorganizowano szkolenia i staże u pracodawców. 13 osób zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Osoby zainteresowane samozatrudnieniem skorzystały ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

1
2
3
4

„Młodzież - działać, nie czekać"

Czas realizacji: 01.06.2004 r. - 30.06.2005 r.
Wartość projektu: 741.127 zł.

Program realizowany w ramach Działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieży". Jego celem było wsparcie bezrobotnej młodzieży w wejściu na rynek pracy. Beneficjentami projektu było 267 osób do 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie i jego filiach. Osoby uczestniczące w projekcie skorzystały ze szkoleń, staży oraz zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Uczestnicy zostali objęci wsparciem doradców zawodowych i pośredników pracy.
 

Działanie 1.3

„Pomocna dłoń - program dla osób długotrwale bezrobotnych"
Wartość projektu: 4.146.379 zł
Czas realizacji: 01.03.2006 r. - 31.12.2007 r.

Projekt realizowany w ramach Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia" skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie. Wzięły w nim udział 1182 osoby długotrwale bezrobotne.
W ramach projektu zorganizowano szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy i prace interwencyjne. Przyznano także dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wszyscy uczestnicy skorzystali także z pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

1
2
3
4
5
6
7

„Winda - program dla osób długotrwale bezrobotnych z powiatu wołomińskiego"

Czas realizacji: 01.07.2005 r. - 30.06.2006 r.
Wartość projektu: 1 152 347 zł


W projekcie, realizowanym w ramach Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia", wzięły udział 263 osoby długotrwale bezrobotne.
Celem programu było zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób długotrwale bezrobotnych poprzez organizację szkoleń i przekwalifikowań, a także wspieranie przedsiębiorczości poprzez udzielanie dotacji na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu korzystali także z usług pośredników pracy i doradców zawodowych.

1
2
3
4
 
„Szansa - program integracji zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych z powiatu wołomińskiego"

Czas realizacji: 01.06.2004 r. - 30.06.2005 r.
Wartość projektu: 537 494 zł

Projekt realizowany w ramach Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia". Wzięły w nim udział 252 osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie oraz filach w Radzyminie i Tłuszczu. Beneficjenci skorzystali z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń i przekwalifikowań, przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. W ramach promowania postaw przedsiębiorczych w projekcie zaplanowano także doradztwo w zakresie samozatrudnienia.
 
 
Działanie 1.6

„Schody do kariery II - program dla kobiet z powiatu wołomińskiego"
Czas realizacji: 01.01.2006 r. - 30.09.2007 r.
Wartość projektu: 2 127 308 zł

Projekt konkursowy w ramach Działania 1.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet". Głównym założeniem programu było promowanie dostępu bezrobotnych kobiet z powiatu wołomińskiego do aktywnych metod zwalczania bezrobocia i przeciwdziałania jego skutkom.
Beneficjentki projektu skorzystały ze wsparcia pośredników pracy i doradców zawodowych przy tworzeniu i realizacji Indywidualnych Planów Działania. W ramach programu zorganizowano szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, a także prace interwencyjne. Udzielono także dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Osoby uczestniczące w projekcie miały także możliwość skorzystania z porad psychologa i radcy prawnego. Projekt zakładał także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem samotnym matkom biorącym udział w proponowanych formach aktywizacji zawodowej.

1
2
 
„ Schody do kariery - program dla kobiet z powiatu wołomińskiego"

Czas realizacji: 01.04.2005 r. - 31.12.2006 r.
Wartość projektu: 2 127 308 zł

Projekt konkursowy realizowany w ramach Działania 1.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet" na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Gospodarki i Pracy.
Działania realizowane w programie skierowane były do bezrobotnych kobiet z terenów wiejskich powiatu wołomińskiego. Z proponowanych w projekcie szkoleń, staży, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych i jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej skorzystało łącznie 726 bezrobotnych kobiet mieszkających na wsi. Wszystkie panie miały możliwość stworzenia Indywidualnego Planu Działania pod okiem doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Oferta projektu była poszerzona o wsparcie psychologiczne i porady prawne. Uczestniczki projektu samotnie wychowujące dzieci mogły ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad nimi.
Program wdrażany był we współpracy z partnerami: Centrum Edukacji EDUS w Wołominie oraz Placówką Edukacji Ustawicznej EDU w Tłuszczu.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę