Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie


Zawartość stron

LOGO 2015

"Bądź aktywny - odniesiesz sukces"

W dniu 7 kwietnia 2014r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie podpisał aneks w sprawie realizacji w b.r. projektu systemowego o nazwie "Bądź aktywny - odniesiesz sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w regionie.
Czas realizacji projektu: 01.01.2014r. - 31.12.2014r.
Wartość projektu: 10.535.000,00 PLN, w tym pozyskane dofinansowanie 10.349.000,00  PLN.

Grupę docelową programu "Bądź aktywny - odniesiesz sukces" było 790  osób bezrobotnych. Pomoc w ramach projektu skoncentrowana była na wszystkich bezrobotnych wołomińskiego PUP, ze szczególnym uwzględnieniem osób do 25 roku życia (w tym tzw. młodzieży NEET, czyli nie uczącej się i nie uczestniczącej w szkoleniu), bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz na osobach niepełnosprawnych. 
Projekt przewidywał następujące formy aktywizacji zawodowej:
- pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe zastosowane wobec wszystkich czyli 790  uczestników i uczestniczek programu,
- staż umożliwiający nabycie umiejętności praktycznych dla 385 osób,
- wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej dla 180 bezrobotnych,
- utworzenie 100 nowych miejsc pracy  przy udziale refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 100 skierowanych bezrobotnych,
- subsydiowane zatrudnienie w postaci prac interwencyjnych dające możliwość powrotu do świata pracy na przynajmniej 12 miesięcy dla  20  klientów  PUP.
Ponadto projekt oferował 6 kursów zawodowych umożliwiających  podwyższenie posiadanych kwalifikacji lub ich zmianę dla łącznej grupy 105 osób. 
Były to: „Operator koparko – ładowarki"; „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym"; „Hydraulik z elementami montażu kolektorów słonecznych"; „Spawanie elektryczne i metodą MAG"; „Fryzjer – stylista" oraz „Księgowość komputerowa z elementami kadrowo – płacowymi".
                                                                                                   
Projekt systemowy o nazwie „Bądź aktywny - odniesiesz sukces"  wdrażany jest przez PUP w Wołominie od 2008 roku. Oferowane w nim formy aktywizacji zawodowej przewidziane są dla łącznej grupy 3.237 osób bezrobotnych. Kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi 32.376.324,49 PLN, z czego pozyskane dofinansowanie z UE wynosi 29.957.060,28  PLN a wkład własny – 2.419.264,21 PLN.
 

LOGO POKL 2

Od 1 września 2013 roku PUP Wołomin rozpoczął wdrażanie projektu konkursowego o nazwie "NADESZŁA TWOJA SZANSA" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy". Jego głównym celem było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród osób długotrwale bezrobotnych z powiatu wołomińskiego. 
Czas realizacji projektu: 01.09.2013r - 31.03.2015 r.
Całkowita wartość projektu: 1.162.820,00  zł.

Grupę docelową programu "NADESZŁA TWOJA SZANSA" stanowiła 100 osób  bezrobotnych (44 kobiety i 56 mężczyzn), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie oraz w jego filiach w Tłuszczu i Radzyminie, posiadających status osoby długotrwale bezrobotnej. Spośród uczestników zaliczanych do grupy długotrwale bezrobotnych aktywizacją zawodową objętych zostanie 51 osób w wieku powyżej 50 roku życia (23 kobiety i 28 mężczyzn),  12 osób długotrwale bezrobotnych posiadających status osoby niepełnosprawnej (5 kobiet i 7 mężczyzn) oraz 20 osób długotrwale bezrobotnych (8 kobiet i 12 mężczyzn) zamieszkujących tereny wiejskie powiatu wołomińskiego.  
Projekt zawierał następujące formy aktywizacji zawodowej:                    
-   Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na każdym etapie uczestnictwa w projekcie, w tym objęcie Indywidualnym Planem Działania wszystkich przystępujących do programu;
-  Trening interpersonalny z zakresu poradnictwa psychologicznego i  psychospołecznego obejmujący spotkania z doradcami zawodowymi (4 godziny - każdy uczestnik) oraz 60 – godzinne grupowe „Szkolenie aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych z  zakresu informatyki";
-  Szkolenia zawodowe – grupowe dla 40 uczestników, których zakres tematyczny ustalony zostanie po  przeanalizowaniu zgłoszeń złożonych przez potencjalnych uczestników szkoleń oraz 20 indywidualnych kursów tzw. szytych na miarę  czyli pod bezpośrednie potrzeby osoby bezrobotnej;
-  Staż dla 40 osób, który umożliwi nabycie umiejętności praktycznych w celu samodzielnego wykonywania pracy na danym stanowisku pracy;
-  Praktyki zawodowe dla 10 uczestników, dzięki którym osoby aktywizowane nabędą nowe kwalifikacje zawodowe i zwiększą swoje zdolności adaptacyjne oraz interpersonalne;
-  Subsydiowane zatrudnienie dla 10 osób zapewniające uzyskanie wykonywania pracy w pełnym jego wymiarze przez okres 10 miesięcy.  

Szczegółówych informacji udziela:

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
Wołomin, ul Warszawska 5a
tel. 22 787 54 64
e-mail: wawo@praca.gov.pl
Filia w Radzyminie
Radzymin, ul. Weteranów 31
tel. 22 786 55 15
e-mail: wawora@praca.gov.pl
Filia w Tłuszczu
Tłuszcz, ul. Warszawska 10
tel. 29 757 31 08
e-mail: wawotl@praca.gov.pl  
 

"Bądź aktywny - odniesiesz sukces"

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie informuje, iż w roku 2013 kontynuował wdrażanie projektu systemowego o nazwie "Bądź aktywny - odniesiesz sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w regionie.
Czas realizacji: 01.01.2013 - 31.12.2013 r.
Wartość projektu: 6.016.839,89  
Grupę docelową programu "Bądź aktywny - odniesiesz sukces" stanowi 515  nowych uczestników oraz  5 osób kontynuujących udział w programie od 2012 roku. Pomoc w ramach projektu jest skoncentrowana na wszystkich bezrobotnych wołomińskiego PUP, ze szczególnym uwzględnieniem osób do 30 roku życia i bezrobotnych powyżej 50 roku życia, jak również na osobach długotrwale bezrobotnych widniejących w ewidencji PUP w Wołominie.
Od 2008 roku PUP Wołomin kontynuuje wdrażanie projektu systemowego o nazwie: "Bądź aktywny - odniesiesz sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI; Działanie 6.1; Poddziałanie 6.1.3. Szkolenia zawodowe od samego początku stanowiły ważne narzędzie aktywizacji jakie gwarantował niniejszy program, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem wśród jego uczestników. W  roku 2013 grupowe  kursy odbyło łącznie 105 osób bezrobotnych,  w tym 30 kobiet  i 75 mężczyzn zarejestrowanych w  naszym urzędzie. Zorganizowano następujące szkolenia zawodowe: „Spawanie metodą TIG"; „Obsługa magazynu z uprawnieniami na wózki jezdniowe";  "Hydraulik – stal, miedź, tworzywa sztuczne – nauka zawodu od podstaw"; „Uprawnienia  kwalifikacyjne w  zakresie  eksploatacji  i dozoru  urządzeń elektroenergetycznych - nauka zawodu od podstaw"; „Pracownik ochrony fizycznej I stopnia"; „Kurs kosmetyczny" oraz szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".
Oto nasi uczestnicy podczas zajęć szkoleniowych:

Hydraulik – stal, miedź, tworzywa sztuczne – nauka zawodu od podstaw

hydraulik

hydraulik 2
hydraulik 3
Kurs kosmetyczny
Kurs kosmetyczny
kurs kosmetyczny 2
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 2
Pracownik ochrony fizycznej I stopnia

Pracownik ochrony fizycznej I stopnia
Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 2
Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 3
Spawanie metodą TIG

Spawanie metodą TIG
Spawanie metodą TIG 2

 Uprawnienia  kwalifikacyjne w  zakresie  eksploatacji  i dozoru  urządzeń elektroenergetycznych - nauka zawodu od podstaw

uprawnienia kwalifikacyjne
uprawnienia kwalifikacyjne 2

„Kadra to kapitał"
Czas realizacji: 01.01.2011r. - 31.12.2013r.
Wartość projektu: 592.144,00 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie".
Głównym jego celem jest zwiększenie dostępu osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie do usług pośrednictwa pracy    i doradztwa zawodowego oraz podniesienie jakości tych usług.
W ramach realizowanych zadań Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie zatrudnia doradców zawodowych i  pośredników pracy. Dofinansowanie do zatrudnienia w ramach niniejszego programu  w roku 2011 otrzymano dla czterech  doradców zawodowych  i  czterech pośredników pracy, w roku 2012 dla trzech  doradców zawodowych  i  trzech pośredników pracy oraz  w roku 2013 dla dwóch doradców zawodowych  i  dwóch pośredników pracy.
"Bądź aktywny - odniesiesz sukces"
Czas realizacji: 01.01.2012 - 31.12.2012 r.
Wartość projektu: 2 982 273,60

Grupę docelową programu "Bądź aktywny - odniesiesz sukces" stanowiło 364 nowych uczestników oraz 15 osób kontynuujących udział w programie od 2011 roku. Pomoc w ramach projektu była skoncentrowana na wszystkich bezrobotnych wołomińskiego PUP, ze szczególnym uwzględnieniem osób do 25 roku życia i bezrobotnych powyżej 50 roku życia, jak również na osobach długotrwale widniejących w ewidencji PUP w Wołominie oraz zamieszkujących tereny wiejskie powiatu wołomińskiego.

Broszura reklamowa

Napisali o nas w prasie:

Tygodnik "Wieści Podwarszawskie" nr 50/2012
 
„Bądź aktywny - odniesiesz sukces"
Czas realizacji 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.
Wartość projektu: 2 797 378,83


Kontynuacja wdrożonego w 2008 roku projektu systemowego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej o nazwie "Bądź aktywny - odniesiesz sukces".
Projekt zawierał następujące formy aktywizacji:
- "Pośrednictwo pracy";
- "Pośrednictwo zawodowe, w tym Indywidualne Plany Działania z uczestnikami i uczestniczkami projektu";
- "Staż umożliwiający nabycie umiejętności praktycznych";
- "Wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej";
- Szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnego biznesu o nazwie "Krok po kroku do własnej firmy".
Ponadto oferował następujące kursy:
- "Uprawnienia kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji i nadzoru urządzeń elektroenergetycznych - nauka zawodu od podstaw";
- "Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych";
- "Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z obsługą kasy fiskalnej i programu WF - MAG";
- "Projektowanie techniczne z wykorzystaniem programu AutoCAD".

Broszura reklamowa

Napisali o nas w prasie:

Tygodnik "Wieści Podwarszawskie" nr 39/2011

Tygodnik "Wieści Podwarszawskie" nr 49/2011
 
„Wykorzystaj szanse"
Czas realizacji: 01.02.2011 r. – 31.12.2011 r.
Wartość projektu: 1 779 100 zł.

Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Grupę docelową projektu stanowiło 255 osób pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie.
Oferowane w programie formy aktywizacji zawodowej to:
• Indywidualne spotkania doradców zawodowych z uczestniczkami i uczestnikami projektu;
• Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy;
• Staże;
• Szkolenia zawodowe takie  jak:
- „Spawanie  elektryczno – gazowe",
- „Murarz - tynkarz";
- „Obsługa  koparko - ładowarek",
- „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym",
- „Kucharz – garmażer",
- „Opiekun osób starszych, chorych lub dzieci",
- „Bukieciarz z aranżacją wnętrz".

Napisali o nas w prasie:

Dwutygodnik "Moja Gazeta Regionalna" nr 8/2011

Tygodnik "Wieści Podwarszawskie" nr 35/2011

Tygodnik "Wieści Podwarszawskie" nr 39/2011

Tygodnik "Kurier W" nr 44/2011
 
„Kadra to kapitał"
Czas realizacji: 01.01.2009 r. - 31.12.2010 r.
Wartość projektu: 618 644 zł.
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie".
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie do usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz podniesienie jakości tych usług. W ramach realizowanych zadań Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie zatrudniał 5 doradców zawodowych i 5 pośredników pracy. Zaplanowano także szkolenia dla 25 pracowników PUP zatrudnionych na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych. 
"Bądź aktywny - odniesiesz sukces"
Czas realizacji: 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
Wartość projektu: 3 890 619,27 zł.

Projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu wołomińskiego reazlizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".
W ramach programu zorganizowano szkolenia "Krok po kroku do własnej firmy", staże dla osób bezrobotnych, przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej a także doposażono lub wyposażono stanowiska pracy. Projekt przewidywał także kompleksowe wsparcie uczestników przez doradców zawodowych i pośredników pracy, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdu na organizowane szkolenie i staż.
„Bądź aktywny - odniesiesz sukces"

Czas realizacji: 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.
Wartość projektu: 4 245 960 zł.

Projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu wołomińskiego realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych."
W ramach programu zorganizowano szkolenia i przekwalifikowania, staże, prace interwencyjne. Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy korzystają z jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego (m.in. poprzez tworzenie Indywidualnych Planów Działania), a także pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

1

2
3
4
5
6
7
„Kadra to kapitał"
Czas realizacji: 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r.
Wartość projektu: 134 619 zł.

Projekt konkursowy realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie".
Podstawowym celem projektu było wzmocnienie oraz rozwój usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia 3 osób na stanowisku pośrednika pracy i 3 na stanowisku doradcy zawodowego. Zwiększenie liczby pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie przyczyniło się do osiągnięcia standardów usług rynku pracy.
„Bądź aktywny - odniesiesz sukces"

Czas realizacji: 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r.
Wartość projektu: 2 463 108 zł

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych". Działania skierowane były do osób bezrobotnych z powiatu wołomińskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych (do 25 roku życia), bezrobotnych powyżej 50 lat, osób bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych długotrwale, kobiet oraz osób zamieszkujących tereny wiejskie.
W programie wzięło udział łącznie 433 beneficjentów, którzy skorzystali między innymi z możliwości zdobycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń, zdobycia doświadczenia zawodowego na stażu lub w trakcie przygotowania zawodowego w miejscu pracy, zatrudnienia w formie prac interwencyjnych czy też samozatrudnienia dzięki przyznanym dofinansowaniom na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Uczestnicy projektu korzystali także z usług pośredników pracy i doradców zawodowych oraz z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

1
2
3
4
5
6
7

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę