Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie


Zawartość stron

Logo Power
W okresie od 01.01.2016 r. do  31.12.2017 r.  Powiatowy  Urząd Pracy w Wołominie realizował  pozakonkursowy projekt o nazwie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (II)", który współfinansowany był przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
            Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim.
Grupę docelową programu stanowiły osoby w wieku 18 – 29 lat zarejestrowane w PUP, które zostały zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy. Ponadto osoby te w dniu przystąpienia do projektu były osobami, które nie uczestniczą w kształceniu (stacjonarnym)  i szkoleniu czyli tzw. młodzież NEET.    
Osobom poniżej 25 lat, które dokonały rejestracji w PUP wsparcie w ramach programu PO WER  udzielane było  w  ciągu  4 miesięcy od  dnia  uzyskania statusu bezrobotnego. Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia następowała w okresie 4 miesięcy od  dnia przystąpienia  do  projektu.
W programie uczestniczyły 553 osoby (253 kobiety i 300 mężczyzn). W grupie tej wsparcie uzyskało 11 osób (8 kobiet i 3 mężczyzn) z  niepełnosprawnościami. Wśród uczestników 240 osób (106 kobiet i 134 mężczyzn) posiadało status osoby długotrwale bezrobotnej.  
Formy  aktywizacji  zorganizowane w  ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (II)" to: 
  • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe (w tym IPD) dla 553 osób (253 kobiet i 300 mężczyzn) czyli wszystkich uczestników programu,   
  • staż dla 341 osób bezrobotnych (208 kobiet i 133 mężczyzn), 
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 124 osób (44 kobiet i 80 mężczyzn),
  • szkolenia zawodowe dla 88 osób (1 kobiety i 87 mężczyzn).  
Po zrealizowaniu zaproponowanych w projekcie form aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie odnotował następujące wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:
- przy wymaganym  35%  wskaźniku  dla osób  długotrwale  bezrobotnych zatrudnienie z tej grupy podjęło 73,12% otoczonych wsparciem,
- przy wymaganym 48% wskaźniku dla osób o niskich kwalifikacjach po zakończeniu udziału w projekcie pracę podjęło 69,58% osób zaliczanych do ww. grupy bezrobotnych,
- przy wymaganym 17% wskaźniku dla osób z niepełnosprawnościami zatrudnienie podjęło 77,77% osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- przy wymaganym 43% wskaźniku w przypadku uczestników niekwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych pracę podjęło 84,09% biorących udział w niniejszym projekcie.  
 
Całkowita wartość projektu wynosiła 7.433.134,55 zł, z czego wydatkowano    7.320.454,68 zł,  co stanowi  98,48% limitu pozyskanych środków.
 
 

Logo Power
Powiatowy  Urząd Pracy w Wołominie w roku 2015 realizował pozakonkursowy projekt o nazwie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (I)", który współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie  1.1.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu POWER grupę docelową stanowiły osoby zarejestrowane w PUP, które  nie ukończyły  30 roku życia  i zostały zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy. Ponadto osoby te w dniu przystąpienia do programu były osobami, które nie uczestniczą w kształceniu (stacjonarnym) i szkoleniu  czyli  tzw.  młodzież NEET. W  przypadku osób poniżej 25 lat, które dokonały rejestracji w urzędzie w 2015 roku  wsparcie  było udzielane w  ciągu  4 miesięcy od  dnia  uzyskania statusu bezrobotnego. Aktywizowanie młodzieży NEET zarejestrowanej  w PUP w latach poprzednich jak też dorosłych powyżej 25 r. ż.  następowało od dnia przystąpienia do projektu. W projekcie udział wzięło łącznie 365 osób (170 kobiet  i 195 mężczyzn) zaliczanych  do ww. grupy bezrobotnych. Wśród otoczonych wsparciem były osoby posiadające status osoby długotrwale bezrobotnej, czyli młodzież poniżej  25 roku życia, która była bezrobotna nieprzerwanie przez okres  ponad 6 miesięcy oraz osoby dorosłe  od 25 do 30 lat, które były bezrobotnymi nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 
Projekt  przewidywał:    
  • Szkolenia  dla  135  osób   (45  kobiet  i  90  mężczyzn),        
  • Staże  dla  170 uczestników i uczestniczek  projektu (100 kobiet i 70  mężczyzn), 
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 60 osób (25 kobiet i  35 mężczyzn).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę