Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie


Zawartość stron


Logo RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  (RPO WM)

Powiatowy  Urząd Pracy w Wołominie w latach 2015 - 2016 realizował pozakonkursowy projekt o nazwie: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (I)", który współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. 
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim.
W ramach programu RPO jego grupę docelową stanowiły osoby zarejestrowane w PUP w wieku 30 lat i powyżej, które zostały zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy. W projekcie udział wzięło łącznie 369 osób (203 kobiety  i  166 mężczyzn). Wśród otoczonych wsparciem 210 uczestników (97 kobiet i 166 mężczyzn) posiadało status osoby długotrwale bezrobotnej, czyli osoby która przed przystąpieniem do projektu była  bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad  12  miesięcy. Ponadto  wśród otoczonych wsparciem w programie 131 osób (55 kobiet i 76 mężczyzn) miało 50 lat  lub powyżej, 14 osób zaktywizowanych (7 kobiet  i 7 mężczyzn) posiadało orzeczenie o  niepełnosprawności, zaś 280 osób bezrobotnych (131 kobiet i 149 mężczyzn) posiadało  niskie  kwalifikacje  zawodowe.  
W projekcie zrealizowano następujące działania:    
  • Wszyscy uczestnicy projektu tj. 369 osób skorzystało z pośrednictwa pracy i  poradnictwa zawodowego,
  • Staże  odbyło łącznie  189 uczestników i uczestniczek  projektu  (97 kobiet i  92  mężczyzn), 
  • Jednorazowe  środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej otrzymało w ramach programu  83 osoby (46 kobiet i  37 mężczyzn).
  • W ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powstały nowe miejsca pracy na które skierowano 35 osób (19 kobiet i 16 mężczyzn),
  • Zatrudnienie subsydiowane w postaci prac interwencyjnych podjęło łącznie 55 osób bezrobotnych (37 kobiet i 18 mężczyzn).
Całkowite wydatki w projekcie wyniosły  4.499.580,30 PLN.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę